Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat a www.ukpeca.hu weboldalon elérhető web áruházba látogatók, ott regisztrálók és vásárlók rögzített adatainak a kezelésére, nyilvántartására, felhasználására, törlésére vonatkozó szabályokat rögzíti. A szabályzat a honlapon folyamatosan elérhető, annak tartalmát a weboldalra látogatók megismerik és elfogadják. Az abban rögzítettek, mind a Felhasználókra, mind a webáruházat működtető vállalkozásra (a továbbiakban: Szolgáltató/Adatkezelő) kötelező erővel bírnak.

Az adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket - melyek alapján jelen szabályzat is készült - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. tv. tartalmazza.


1. Fogalom meghatározások ( a 2011.évi CXII. tv. alapján)

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

 harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés


2. Az adatkezelés elvei, jogalapja

A Szolgáltató a felhasználók személyes adatait kizárólag meghatározott célból kezeli és csak olyan személyes adatot, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen.

A személyes adatot csak a cél megvalósulásáig szükséges mértékben és ideig kezeli és az adat kezelés teljes időtartama alatt betartja a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat.

A Szolgáltató által működtetett weboldal használata regisztrációhoz kötött, melynek során az adatkezelő személyes adatokat kér a Felhasználótól, annak érdekében, hogy a Felhasználó a rendszer szolgáltatásait igénybe tudja venni.

Az adatok rögzítése, kezelése a Felhasználók önkéntes beleegyezésén nyugszik, személyes adatainak kezeléséhez az érintett kifejezetten hozzájárul.

A webáruházban tárolt adatokat az üzemeltető harmadik személynek nem adja ki csak a Felhasználó előzetes hozzájárulásával.

A megrendelt áru kiszállítását végzők részére kézbesítéshez szükséges személyes adatok (név, lakcím, telefonszám) továbbításához a Felhasználó kifejezetten hozzájárul.


3. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a Felhasználó adatait a Felhasználó kérésére regisztrációjának a törléséig kezeli és tárolja.

A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél:

            ·         tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,

            ·         személyes adatainak helyesbítését,

            ·         személyes adatainak -kötelező adatkezelés kivételével- törlését vagy zárolását.

A Felhasználó az Adatkezelő / Szolgáltató elérhetőségeinek bármelyikén kérheti továbbá regisztrációjának a törlését. Az Adatkezelő a törlést 3 munkanapon belül elvégzi.


4. Kezelt adatok

4.1       Regisztráció során az önkéntesen megadott és tárolt  személyes adatok köre:

 • E-mail cím
 • Használni kívánt jelszó
 • Felhasználónév

4.2       Megrendeléskor az önkéntesen megadott és tárolt személyes adatok köre:

 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Irányítószám
 • Település, utca, házszám, emelet, ajtó

4.3       A regisztrált fiókhoz tartozó megrendeléshez az alábbi adatok kerülnek tárolásra:

 • Eddigi vásárlások (megrendelés dátuma, végösszeg, rendelés állapota, megrendelt termékek listája)
 • Regisztrációhoz tartozó belépési adatok, számlázási, szállítási adatok módosításának lehetősége.

4.4       Hírlevél feliratkozáshoz megadandó adatok:

 •  Név
 •  E-mail cím

4.5      Statisztikai adatok

A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célból (IP cím, látogatás időtartam, stb.) Ezen adatokat a Szolgáltató kizárólag jogilag hitelesen indokolt esetben adja át hatóságok részére és lehetőleg személyi azonosításra alkalmatlan formában.


5. Cookie-k(sütik)

A szolgáltatások igénybevételéhez cookie-k (sütik) engedélyezése szükséges. Amennyiben a Felhasználó nem szeretné engedélyezni ezeket, letilthatja böngészője beállításában. A cookie-k letiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei nem, vagy csak részben használhatók.

A cookie egy olyan fájl, amit a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó böngészője tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.


6. Az adatkezelésre vonatkozó további szabályok

6.1       Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, nem adja el és semmilyen formában nem bocsátja azokat más cégek, magánszemélyek rendelkezésére. A Felhasználó által megadott és a technikai működés során megismert adatokhoz kizárólag a Szolgáltató férhet hozzá. A Szolgáltató kizárólag a törvényben előírt kötelező adattovábbításnak tesz eleget. Az adatok továbbításának felmerülése esetén meggyőződik annak jogosságáról és kötelező erejéről, amennyiben kétség merül fel, megkeresi az adatvédelmi biztost az adatok kiadásának szükségessége kérdésében.

6.2       A Szolgáltató/Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot indokolt esetben megváltoztassa, így például, ha a szolgáltatás köre bővül és emiatt új adatok kezelése válik szükségessé, vagy jogszabály alapján kötelező bizonyos adatok nyilvántartása. Az erre vonatkozó tájékoztatását a Szolgáltató 20 nappal előre közzéteszi a honlapján.

6.3       Amennyiben a Felhasználó valótlan, megtévesztő személyes adatokat ad meg, vagy a webáruház használatával összefüggésben bűncselekményt követ el, illetve az informatikai rendszer elleni támadás esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációjának, valamint adatainak a törlésére.

6.4       Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az érintettek magánszférájának a védelmét biztosítsa, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja azokat a szabályokat, amelyek a vonatkozó törvény, valamint egyéb adat - és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

  

Jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 2016. április 22. napjától hatályos. A Szabályzat a honlapon folyamatosan fellelhető, és innen pdf formátumban letölthető.

A honlapon és annak tartalmában szereplő minden márkanév, védjegy, szolgáltatási védjegy, tanúsító védjegy és egyéb termék- és szolgáltatásnév és -logo a saját tulajdonosának tulajdonát képezi, és a vonatkozó védjegy- és szerzői jogi törvények védelme alatt áll. A honlapon található minden tartalom egyéni, eredeti jellege következtében teljes egészében szerzői jogvédelem alá esik. A szerzői jog jogosultja a UK PECA TRADE Kft., ezért kizárólag a UK PECA TRADE Kft. jogosult írásban, minden egyes felhasználás mások számára történő engedélyezésére.

A UK PECA TRADE Kft., vagy a védjegy tulajdonjogával rendelkező harmadik fél által írásban kiállított és aláírt engedély hiányában a jelen honlap tartalmából semmi sem értelmezendő a honlapon található bármely védjegy használatára feljogosító licenc vagy felhasználási jog átadásaként. Szigorúan tilos a védjegyek vagy egyéb anyagok bármely módon történő illetéktelen felhasználása, ellenkező esetben azok jogosulatlan használata polgári jogi, illetve büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.

Minden jog fenntartva | ukpeca © 2018
Mozgásba hozta: GrenT Média| Webshop készítés